โดย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

"ธรรมะคู่วิชาชีพ"

รายได้จากงานสมุยเฟสติวัล ใช้เพื่อสนับสนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
ซึ่งจัดการศึกษาฟรีให้กับลูกหลานไทย ทั่วประเทศ

"สำรวมอินทรีย์ พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นด้วยภาวนา"

พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนเอาไว้ว่า …การศึกษาของประเทศไทยนั้น ยังไม่สมบูรณ์ ยังบกพร่องอยู่ ส่วนที่ขาดที่ไม่ สมบูรณ์ก็คือเรื่องของธรรมะ ถ้าจะให้การศึกษาสมบูรณ์ ต้องมีการศึกษาธรรมะ ต้องมีการจัดหลักสูตรให้เด็กได้ฝึกฝน ปฎิบัติธรรมะอย่างจริงจังต่อเนื่องทุกวัน ที่อยู่ในสถานศึกษา

พระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสวนโมกข์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16
ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฝ่ายคณะสงฆ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

“ต้นแบบ” แห่งการปฏิรูปการศึกษาที่ใช้ “ธรรม” นำ “ปัญญา” แห่งแรกของประเทศไทย
ด้วยความตั้งใจมั่นในการสืบสานคำสอนของพระเดชพระคุณ ท่านอาจารย์พุทธทาส พระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสวนโมกข์ร่วมกับมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูป ประเทศไทยและมวลมหาประชาชนจึงได้ร่วมแรงร่วมใจ สร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณให้เป็น ของชาวพุทธเพื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ ท่านพุทธทาส พื้นที่นาบริเวณ ทุ่งพลี ในตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ พื้นที่กว้างขวาง กว่า 50 ไร่ จากพื้นที่นาร้าง ได้ถูกพัฒนาเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คัดระบบการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นวิทยาลัย “ต้นแบบ” ในการปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามเจตนารมณ์มวลมหาประชาชนในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยร่วมมือกับเจ้าของกิจการภาคเอกชน ในลักษณะทวิภาคีเรียนควบคู่ไปกับการปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญา มากด้วยองค์ความรู้ มีความสามารถในการประกอบกิจการงานอย่างมืออาชีพ และยึดมั่นในธรรมะในการดำรงชีวิต

สำรวมอินทรีย์

พอดีในความเป็นอยู่ ตื่นด้วยภาวนา
คือ หัวใจหลักในการศึกษาอบรมธรรมะของวิทยาลัย
วิทยาลัย ตั้งเป้าฝึกฝน อบรม นักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี ฝึกฝนปฏิบัติธรรมะ ด้วยการทำวัตรเช้า-เย็น ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ทุกเช้า-เย็น นักศึกษาฝึกฝนตนเองให้รู้จักสำรวม ฝึกฝนให้เรียน รู้ที่จะควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ ของตนไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำได้

“โภชเน มัตตัญญุตา”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

ความพอดีถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการใช้ชีวิต ที่วิทยาลัยแห่งนี้ ฝึกฝนอบรมนักศึกษาให้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมนำปรัชญาพระราชทาน
เรื่องของความพอเพียงมาใช้ในการฝึกฝนนักศึกษาให้รู้จักความพอดี พอเหมาะ พอควร และพอเพียง ในการใช้ชีวิต การกิน
การอยู่ การบริโภค ตามหลักธรรมของพุทธองค์ “โภชเน มัตตัญญุตา”

“ชาคริยานุโยค” ตื่นรู้ด้วยภาวนา

การจะเข้าใจในหลักธรรมคำสอนจนถึงขั้นยึดถือเป็นสรณะได้นั้น นักศึกษาจะต้องมีโอกาสฝึกฝนตนเองให้ตื่นรู้อยู่เสมอตลอดเวลา
เรียนรู้โดยการเจริญสมาธิภาวนา ฝึกอานาปานสติภาวนา หลังการไหว้พระทำวัตร ทั้งเช้าและเย็น ความเพียรพยายาม
ในการฝึกฝนการปฏิบัตินี้เรียกว่า “ชาคริยานุโยค”


ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนไว้ว่า
ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะ

นักศึกษาของวิทยาลัยทุกคน นอกจากจะต้องฝึกฝนการปฏิบัติธรรมทุกวันแล้ว
ยังจะต้องศึกษา
ในระดับนักธรรมตรี-โท-เอก อีกด้วย

ในด้านวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3 ปี) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 ปี) ในหลักสูตร 7 สาขาวิชา

สาขาการโรงแรม , สาขาการท่องเที่ยว , สาขาบัญชี , สาขาคอมพิวเตอร์ , สาขาการทำอาหาร , สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักศึกษา มีความรู้ ความชำนาญ ในวิชาชีพอย่างที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงโดยเรียนทฤษฎี ในวิทยาลัยและฝึกภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการจริงไปพร้อมๆกัน

การคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้าทำการฝึกปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนาเป็นเวลา 5 วัน ณ ทีปภาวันธรรมสถาน หมู่ 1 ตำบล มะเร็ต อำเภอเกาะสมุย หรือที่วัดสวนโมกข์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ไม่มีการสอบข้อเขียน)

มวลมหาประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าของวิทยาลัย

ร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่เพื่อ “การศึกษา”
มวลมหาประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญใหญ่ทอดป่าผ้าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัย ฯ ทุกปี ปีละครั้ง
มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและคณะสงฆ์ ภาค 16 ร่วมกัน รับผิดชอบบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (Boards) ประกอบ ด้วยคณะสงฆ์ อันมีพระเดชพระคุณเจ้า เจ้าคณะภาค 16 พระธรรมวิมลโมฬี เป็น ประธาน เจ้าคณะจังหวัดสุราษฏร์ธานี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เป็นรองประธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน เจ้าอาวาสวัดปลายแหลม พระครูสุวรรณาภรณ์ (พระมหาจารึก) เป็นกรรมการวิทยาลัยฝ่ายสงฆ์ โดยมี พระภาวนาโพธิคุณ (ท่านเจ้าคุณอาจารย์โพธิ์) เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และตัวแทนภาคประชาชนชาวสมุยเป็นกรรมการ
การบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) และระบบสหศึกษา (Co-education) โดยร่วมมือ กับภาคเอกชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กระบวนการเรียนการสอน เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงและมีคุณธรรม โดยเฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติทั้งในวิทยาลัย และในสถานประกอบการที่ร่วมเป็นสหศึกษา

  • เงินสนับสนุนจากมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
  • เงินบริจาค จากผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการสหศึกษา
  • งบประมาณอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
  • เงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนการศึกษา

ช่องทางร่วมทำบุญ

บัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา TWO PACIFIC PLACE สุขุมวิท 6 เลขบัญชี 637-1-01722-2